Prawo

foto

Upadłość i prawo upadłościowe pdf umożliwi

Upadłość i prawo upadłościowe pdf umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane uchylenie instytucji uwierzytelniania

Nowe prawo budowlane - uchylenie instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań" przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i głęboki wyjaśni podstawy także cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich wpływ na bieżącą pracę osób.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Wnioski na przyszłość – w jaki

Wnioski na przyszłość – w jaki sposób będzie wyglądać sektor najmu w realiach pokryzysowych? skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem oraz wszystkich, jacy.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH Rejestr akcjonariuszy ustawa przewiduje

Nowelizacja KSH Rejestr akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a zarówno za brak prowadzenia rejestru udziałowców czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne jakie składniki majątku nie wchodzą

Prawo restrukturyzacyjne - jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne zależności wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Elektronizacja zamówień publicznych Podmiotowe

Elektronizacja zamówień publicznych Podmiotowe środki dowodowe i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne gajda i pokrewieństwo i powinowactwo

Prawo rodzinne gajda i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO także związanych z nimi regulacji KPC to wnikliwy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi nader specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zespół norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-22
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

art 43 ustawy o ochronie osób i mienia i Uczestnicy

art 43 ustawy o ochronie osób i mienia i Uczestnicy procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny parcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to głównie obszaru zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i w detalach.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020 Jak rozliczyć zredukowanie

Gospodarka odpadami BDO 2020 Jak rozliczyć zredukowanie retencji terenowej? Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rozkład odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, atoli też sprawozdanie odpadowe.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i Zadania rady znajomości w obszarze organizacji i zarządzania

Gmina i Zadania rady znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy skutki prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z kompetencjami. Wypracowanie prawidłowych.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 program płacowy