outsourcing kadrowy


W publikacji o dokumentacji kadrowej pozostały omówione najważniejsze materie powiązane z prowadzeniem przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Uwzględniono przy tym najnowsze przemiany w przepisach, w wyniku których zmianie uległy niektóre dokumenty powiązane z zatrudnianiem pracowników. Lektura ta jest nieocenioną pomocą dla każdego pracodawcy oraz osoby odpowiedzialnej za sprawy kadrowe i pracownicze w firmie. Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika, pracodawca musi założyć i przewodzić dokumentację kadrową. Niektóre dokumenty powinny być sporządzane w określonej przepisami formie, inne pracodawca może utworzyć samodzielnie. Prowadzenie dokumentacji kadrowej ma istotne znaczenie praktyczne, pozwala bowiem ustalić uprawnienia pracowników. W przypadku sporu ze stosunku pracy brak właściwej dokumentacji jest okolicznością obciążającą pracodawcę. Wszelkie zaniedbania w zakresie prowadzenia akt osobowych również innej dokumentacji są naruszeniem praw pracowniczych. Pracodawca lub podmiot działająca w jego imieniu, która nie prowadzi dokumentacji kadrowej, może być ukarana grzywną. Dzięki tej publikacji artykułu można dowiedzieć się:? w jaki sposób prawidłowo prowadzić akta osobowe? kto powinien mieć regulamin pracy i wynagradzania dodatkowo w który sposób je stworzyć? w jaki sposób wypełnić świadectwo pracy po zmianach od czerwca ? w jaki sposób dokumentować przebieg zatrudnienia i zwolnienie pracownika. Ponadto omówiono dokumentowanie kwestii połączonych z innymi aspektami zatrudnienia – między innymi zawieraniem umów o pracę, ewidencjonowaniem czasu pracy, odpowiedzialnością porządkową lub badaniami profilaktycznymi pracowników. Całe wyrażenie omowne jest poparte praktycznymi wzorami dokumentów i przykładami. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w toku przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów również rok w przypadku pracowników odbywających staż. Delegowanie pracowników pod kątem cudzoziemców także delegowanie do Niemiec i UE. Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE lub oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce. Oddelegowanie: wyjazd służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice. Swobodny transfer pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik. Dyrektywa wdrożeniowa - projekt przepisów wykonawczych do dyrektywy. Zastosowanie artykułów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących pozycja granicami. Obowiązki pracodawców. Delegujących pracowników za granicę. Wykonywanie pracy za granicą poprzez inne osoby niż pracownicy. Wolny zawód i inna samodzielna działalność. Artyści i sportowcy, studenci. Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowania, - Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania, - Zasada zachowania praw nabytych, - Wyjątki od normy podlegania ubezpieczeniu w kraju uzyskiwania pracy, - Pracownicy transportu międzynarodowego, - Pracownicy pracujący równolegle na terenie kilku państw członkowskich, - Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce, - Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

Copyright © 2019 program płacowy