obsługa kadrowa


Rekrutacja pracowników Ogłoszenia rekrutacyjne Rozmowa kwalifikacyjna Testy psychologiczne Kłamstwo w czasie rekrutacji Odpowiedzialność pracodawcy za pogwałcenie prawa w czasie rekrutacji Zakończenie procesu rekrutacyjnego Przedwstępna umowa o pracę Obowiązki pracodawcy przed zatrudnieniem pracownika Zebranie koniecznej dokumentacji Kwestionariusz personalny dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Kwestionariusz personalny pracownika Świadectwa pracy Obowiązki w stosunku do powiatowego urzędu pracy Wstępne postępowanie lekarskie Zawarcie umowy o pracę Zasady zawierania umów o pracę Treść umowy o pracę Założenie akt osobowych Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty do wyrejestrowania innymi słowy zmiany/korekty danych Obowiązki pracodawcy dotyczące nowo zatrudnionego pracownika Oświadczenie do celów obliczania miesięcznej zaliczki na podatek zyskowny Oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów Informacja indywidualna na rzecz pracownika Zakres obowiązków pracownika Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy i wynagradzania Szkolenia wstępne i okresowe bezpieczeństwo i higiena pracy Informacja o ryzyku zawodowym Oświadczenie o zamiarze wykorzystywania z upełnomocnień rodzicielskich Zgoda pracownika na wypłatę wynagrodzenia na konto Umowa o zakazie konkurencji Umowa o zakazie konkurencji Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie Wydanie pracownikowi środków indywidualnej ochrony dodatkowo odzieży i obuwia roboczego Prowadzenie ewidencji czasu pracy Lista płac Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Upływ okresu umowy o pracę Porozumienie stron Rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy Wygaśnięcie stosunku pracy Świadectwo pracy

Copyright © 2019 program płacowy