Zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z


Zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie) w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie czym jest regulamin pracy obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jakim sposobem i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyłamany zostanie istotny szaniec papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w taki sposób istotnych zmianach warto rozpatrzyć nowy stan prawny i przełożyć go na rzeczowe aspekty obsługi tej dokumentacji. Szczegółowo przeanalizowane zostaną normy możliwej elektronizacji akt osobowych także kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną także niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej zaprezentowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym oraz w systemach klasy EZD. Poruszone będą również kwestie archiwizacji tej dokumentacji oraz wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Pojęcie dokumentacji pracowniczej. aspekt pojęciowy przed 1 stycznia 2020 r.. typy dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r.. Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą. Kodeks pracy. akty wykonawcze do Kodeksu pracy. ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi. regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO). Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej. prowadzenie na bieżąco akt czy zmiana regulaminu pracy wymaga wypowiedzenia zmieniającego osobowych i innej dokumentacji pracowniczej. elektronizacja dokumentacji pracowniczej. reguły przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie). oznacza to możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?. techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych. czyli potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czyli wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD?. zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych. zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej. obowiązki informacyjne pracodawców. zasady udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt. system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe. bezdziennikowy system kancelaryjny. wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych. pisma, sprawy, akta, teczki. obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej. zasady skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. którym dokumentom wydłuża się termin przechowywania a którym skraca i od czego to zależy. jaki jest wpływ śmiałych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, szczególnie te przechowywane w archiwach. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej. porządkowanie akt osobowych. czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych. sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne. sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach.

Komentarze: 2


  • Bogumiła Dobroniegu Dodany: 2019-12-16

    świetne punkty, po prostu zdobyłeś nowego czytelnika. Co byś polecił, abyś napisał, że zrobiłeś parę dni temu? Jakieś pewne?

  • Anna Zysnarska doświadczony dydaktyk Dodany: 2020-05-18

    Niektóre naprawdę wspaniałe posty na tej witrynie, dotyczy wkładu.

Copyright © 2019 program płacowy